TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Cao Phận khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 287/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 177/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 19/BC-TTBT
16/04/2018
2 Nguyễn Chung khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 286/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 176/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 29/BC-TTBT
19/04/2018
3 Trần Hương khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 285/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 175/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 40/BC-TTBT
20/04/2018
4 Trần Thanh khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 284/QĐ-BTCD
25/01/2018
20/04/2018 174/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 25/BC-TTBT
19/04/2018
5 Nguyễn Nam khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 283/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 173/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 33/BC-TTBT
20/04/2018
6 Phạm Kim khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 293/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 183/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 32/BC-TTBT
20/04/2018
7 Hoàng Đức Dũng khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 299/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 189/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 47/BC-TTBT
20/04/2018
8 Nguyễn Thanh Sơn khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 298/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 188/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 28/BC-TTBT
20/04/2018
9 Võ Văn Sanh khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 297/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 187/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 23/BC-TTBT
17/04/2018
10 Võ Thành Trung khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 296/QĐ-UBND
25/01/2018
20/04/2018 186/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 27/BC-TTBT
19/04/2018
Trang:  1 2 3 4 5 6
Tìm thấy:58 kết quả (6 trang)

Trang 5

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn