TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Huỳnh Thị Thu Hà khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 314/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 204/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 35/BC-TTBT
20/04/2018
2824/QĐ-UBND 22/10/2018 Không chấp thuận
2 Trần Thị Thúy Hằng khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 313/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 203/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 20/09/2018 17/BC-TTBT
16/04/2018
3 Nguyễn Thanh Bình khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 312/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 202/QĐ-TTBT
09/02/2018
Trần Thị Thu Thủy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 26/BC-TTBT
19/04/2018
2531/QĐ-UBND 25/09/2018
4 Lê Phú Cường khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 311/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 201/QĐ-TTBT
09/02/2018
Tăng Quốc Huy - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 24/BC-TTBT
19/04/2018
2547/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
5 Nguyễn Đình Nghĩa khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 310/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 200/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 42/BC-TTBT
20/04/2018
2521/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
6 Nguyễn Văn Tín khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 309/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 199/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Thị Lan Phương - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 37/BC-TTBT
20/04/2018
2533/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
7 Trần Thanh Dung khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 308/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 198/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 16/BC-TTBT
16/04/2018
2825/QĐ-UBND 22/10/2018 Không chấp thuận
8 Nguyễn Quang Sang khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 307/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 197/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 15/BC-TTBT
16/04/2018
2526/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
9 Ngô Minh Tri khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 306/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 196/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 38/BC-TTBT
20/04/2018
2541/QĐ-UBND 25/09/2018 Không chấp thuận
10 Hồ Văn Bình khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 305/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 195/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018 13/BC-TTBT
16/04/2018
2823/QĐ-UBND 22/10/2018 Không chấp thuận
Trang:  1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy:68 kết quả (7 trang)

Trang 4

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn