TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Nguyễn Văn Tín khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 309/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 199/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Thị Lan Phương - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
2 Trần Thanh Dung khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 308/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 198/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
3 Nguyễn Quang Sang khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 307/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 197/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
4 Ngô Minh Tri khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 306/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 196/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
5 Hồ Văn Bình khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 305/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 195/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
6 Dương Ngọc Tờ khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 118QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 304/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 194/QĐ-TTBT
09/02/2018
Lê Thị Kim Tuyết - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
7 Võ Văn Hân khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 303/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 193/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
8 Phạm Hồng Lộc khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 302/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 192/QĐ-TTBT
09/02/2018
Phạm Quang Thuần - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
9 Lại Văn Lý khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 301/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 191/QĐ-TTBT
09/02/2018
Đoàn Thái Trung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
10 Nguyễn Bình Sơn khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân Khiếu nại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Hàm Tân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 300/QĐ-UBND
26/01/2018
20/04/2018 190/QĐ-TTBT
09/02/2018
Nguyễn Thị Nhung - (Thanh Tra tỉnh) 20/04/2018
Trang:  1 2 3 4 5
Tìm thấy:42 kết quả (5 trang)

Trang 2

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn